logo de Quantotec

PRODUCTES - EMPRESA - CONTACTE - NOTÍCIES - OFERTES

INSTRUMENTS DE LABORATORI, QUALITAT I CONTROL

PRODUCTES

 Color y brillo» CONTROL DEL COLOR I LA BRILLANTOR

 Equipos para frutas » EQUIPS PER CONTROL DE FRUITES I ALIMENTACIÓ

Temperatura y humedad » MESURA I ASSAIGS DE TEMPERATURA I HUMITAT

 Instrumentos de ensayo » INSTRUMENTS D'ASSAIG I LABORATORI

 Balanzas » BALANCES DE LABORATORI I INDUSTRIALS

Equipos para Analisis de aguas » REACTIUS I EQUIPS PER ANÀLISIS D'AIGÜES