logo de Quantotec

PRODUCTES - EMPRESA - CONTACTE - NOTÍCIES - OFERTES

INSTRUMENTS DE LABORATORI, QUALITAT I CONTROL

Productes / Equips per fuita i alimentació

EQUIPS PEL CONTROL DE FRUITES I ALIMENTACIÓ

Tubos Gastec » Bombes i Tubs per anàlisis de gasos Gastec

» Refractòmetres de mà i digitals

Psicròmetres per mesurar la humitat relativa

Penetrómetros para fruta Penetròmetres per fruita

» Escales de color per la collita de fruites i hortalisses (PDF)

» Colorímetre per fruita

» Termòmetres i higròmetres

Duròmetres per fruita

Bureta automàtica Dr. Shilling

Sodi Hidròxid, Fenolftaleina (test d'acidesa)

Calibradors metàl·lics de llaç